Слово "Сөйлем" на русском
Слово "Сөйлем" на русском

Слово "Сөйлем" на русском

🇰🇿 Сөйлем - предложение

Примеры:

 • ақиқат сөйлем - истинное предложение.
 • әртүрлі байланысты күрделі сөйлем - сложное предложение с различными видами связи.
 • бағыныңқы сөйлем - придаточное предложение.
 • басыңқы сөйлем - главное предложение.
 • баяндауышты бағыныңқылы сөйлем - сказуемое придаточное предложение.
 • жай сөйлем - простое предложение.
 • жайылма сөйлем - распространенное предложение.
 • жақты сұраулы сөйлем - собственно вопросительное предложение.
 • жалған сөйлем - ложное предложение.
 • жалғаулық бағыныңқы сөйлем - присоединительное придаточное предложение.
 • жалғаулықты күрделі сөйлем - союзное сложное предложение.
 • күрделі жалғаулықсыз сөйлем - сложное бессоюзное предложение.
 • қатысты бағыныңқы сөйлем - относительное придаточное предложение.
 • қатысты сөйлем - относительное предложение.
 • құрмалас сөйлем - сложное предложение.
 • сабақтас сөйлем - сложноподчиненное предложение.
 • салалас құрмалас сөйлем - сложносочиненное предложение.
 • сөйлем мүшесі - член предложения.
 • сөйлемнің бірыңғай мүшелері - однородные члены предложения.
 • талғаулы салалас сөйлем - разделительное сложносочиненное предложение.
 • толымды сөйлем - полное предложение.
 • толымсыз сөйлем - неполное предложение.
 • хабарлы сөйлем - повествовательное предложение.
 • шартты бағыныңқы сөйлем - условное придаточное предложение.
 • шартты күрделі сөйлем - условное сложное предложение.
 • шартты салалас сөйлем - условное сложносочиненное предложение.
 • ықшам бағыныңқы сөйлем - свернутое придаточное предложение.

Также ищут:

сөйлем жұптастығы
сөйлейтін сөзді қысқарту
сөйлейтін сөзін асығыс-үсігіс шала құрастыру
сөйлем деңгейіндегі аударма
сөзіңді шұбалтпа